Samrådsunderlag

word image 12898 2 2.jpeg

Samordnat undersöknings- och avgränsningssamråd inför ansökan om tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken avseende utökning av befintlig produktionsverksamhet på fastigheten Romben 3 i Sollentuna kommun

INNEHÅLL

ADMINISTRATIVA UPPGIFTER

Sökande:Candela Technology AB

Org.nr 556985-3285

Frihamnsgatan 25

115 56 Stockholm

Kontaktperson:Patrick Hedberg

patrick.hedberg@candela.com

+46 73 027 77 20

Berörd adress:Rotevägen 2

192 78 Sollentuna

Berörd fastighet:Romben 3
Fastighetsägare:AB Sagax

Engelbrektsplan 1

114 34 Stockholm

Verksamhetskoder enligt
miljöprövningsförordning (2013:251):
25.20 (13 kap. 3 §)
39.30 (19 kap. 4 §)

Inledning

Candela Technology AB, org.nr 556985-3285, (“Candela”) producerar och säljer elektriska bärplansbåtar. Som en följd av ökad efterfrågan och försäljning av Candelas produkter avser Candela utveckla och utöka befintlig verksamhet på fastigheten Romben 3, Sollentuna kommun.

Candela avser att söka tillstånd enligt 9 kap. 6 § miljöbalken för miljöfarlig verksamhet. Som en del i tillståndsprocessen ska sökanden, d.v.s. Candela, samråda med kommun, länsstyrelse och andra myndigheter, med enskilda och företag som kan antas bli särskilt berörda samt med allmänheten. Syftet med en sådan samrådsprocess är att tidigt informera om planerad verksamhet, redovisa dess omfattning och utformning samt att kortfattat beskriva den förutsedda miljöpåverkan.

Denna text utgör samrådsunderlag inför ett samordnat undersöknings- och avgränsningssamråd enligt 6 kap. miljöbalken. Underlaget innehåller information om den planerade verksamhetens lokalisering, omfattning och utformning och förutsedda miljöeffekter. Underlaget innehåller även ett förslag till avgränsning av kommande miljökonsekvensbeskrivning, som blir aktuell om länsstyrelsen bedömer att Candelas verksamhet inte kan anses medföra en betydande miljöpåverkan.

Verksamhetsbeskrivning

Bakgrund

Candelas verksamhet omfattar tillverkning av elektriska bärplansbåtar. Kunderna är lokaliserade globalt, bland annat i Europa, USA och Asien. Verksamheten etablerades i Lidingö kommun 2014. Candela har idag cirka 94 anställda i Rotebro och totalt cirka 190 anställda i Sverige och USA. Till följd av ökade produktionsvolymer och ett allmänt behov av större och bättre anpassade lokaler har bolagets producerande verksamheten flyttat från Lidingö till fastigheten Romben 3 i Sollentuna kommun och Candelas huvudkontor har flyttat från Lidingö till Frihamnen. Verksamhet bedrivs fortsatt i Lidingö kommun i form av efterbehandling och service av Candelas produkter.

Candela tillverkar elektriska båtar för fritidsändamål och för kommersiellt bruk. Båtarna tillverkas med en bärplansteknik i syfte att minska vattenmotståndet, vilket gör det möjligt att uppnå maximal räckvidd med ett relativt litet batteri. Eftersom detta innebär att hela skrovet lyfts upp ur vattnet är det av stor betydelse att producera en båt som är så lätt som möjligt. För att uppnå detta använder Candela kolfiberkompositer för skrov och däck.

En av produkterna som tillverkas på fastigheten är Candelas passagerarfärja Candela P-12. P-12, som också är konstruerad med bärplan, kommer att drivas av el och en första prototyp förväntas trafikera sträckan Ekerö – Stockholm City från och med våren 2024. Då bärplanstekniken reducerar vågbildning har tillstånd från Länsstyrelsen beviljats att framföra P-12 snabbare än nuvarande hastighetsbegränsning och transporttiden kan halveras från dagens 55 minuter till 25 minuter. Genom att förkorta restid och möjliggöra fler avgångar kommer färdmedlets konkurrenskraft öka och samtidigt minska behovet av fossil energi, vilket medför positiva effekter för klimatet. Genom att bättre använda vattenvägar, en global infrastruktur med underutnyttjad och flexibel kapacitet, kan också vägar och spårväg avlastas på ett effektivt sätt.

Beskrivning av tillverkningen

Candela tillverkar för närvarande två olika produkter: Candela C-8, som är en fritidsbåt med utrymme för upp till åtta passagerare och med en längd på åtta meter, och Candela P-12, en passagerarfärja med en längd på 12 meter och med kapacitet för upp till 30 passagerare.

Tillverkningsprocessen består huvudsakligen av följande steg:

 1. Förberedelse av formar

Formarna förbereds för vakuuminfusion med släppmedel och en primer. Detta sprayas på formen.

 1. Kompositproduktion

Under denna process produceras skrov och däcksdelar med hjälp av kolfiberduk och epoxiharts. Kompositdelarna tillverkas i huvudsak med två olika tekniker, vakuumgjutning och ”våtlaminering med press”.

 • Vakuumgjutning
  • Kolfiberduk klipps upp i passande bitar beroende på vilken del som ska tillverkas. Detta sker på ett automatiskt skärbord i ett särskilt ventilerat utrymme.
  • Kolfibern placeras sedan i formen och hålls temporärt på plats med hjälp av lim.
  • När samtliga lager av kolfiber är på plats täcks formen med en plastfilm och sätts under vakuum. Epoxiharts tillsätts till formen och delen härdar.
  • Delen efterhärdas under förhöjd temperatur och plockas sedan ut ur formen.
 • Våtlaminering
  • Kolfiberduk klipps upp i passande bitar beroende på vilken del som ska tillverkas. Detta sker på ett automatiskt skärbord i ett särskilt ventilerat utrymme.
  • Kolfibern läggs i formen och epoxiharts stryks ut direkt på kolfibern. Denna process itereras till önskat antal lager uppnåtts.
  • Formen stängs och sätts under tryck och delen härdar.
  • Delen efterhärdas under förhöjd temperatur och plockas sedan ut ur formen.
 1. Trimning av kompositdelar

När delarna plockas ur formen behöver de renkapas och slipas. Denna process genererar kolfiberdamm och större kolfiberrester varför arbetet sker i ett separat ventilerat och filtrerat rum samt med dammsugare ansluten till verktygen.

 1. Montering

Här monteras alla producerade delar ihop. Elektriska och mekaniska system, vindruta och ratt etc. installeras.

 1. Målning

När båten är monterad flyttas den kompletta båten till ett lackeringsrum med ett separat och filtrerat ventilationssystem. Där målas båten genom sprutlackering. En del lackering sker även hos extern leverantör.

 1. Testning

Båten sjösätts för att testa alla system och båtens prestanda.

 1. Slutlig finish och leverans

Båten rengörs och packas för att skickas till kunder över hela världen.

Tillverkningen innefattar i huvudsak tre grupper av kemikalier: epoxiharts till komposittillverkningen, epoxilim till monteringen samt lösningsmedelsbaserad färg till lackering av delar och båtar.

Befintlig verksamhet

Candelas verksamhet har för tillfället en produktionstakt på en båt av modell C-8 per vecka. För närvarande tillverkas modell C-8 löpande samt den första prototypen av modell P-12 som förväntas vara färdigställd omkring sommaren 2023. Totalt har Candela en befintlig produktionstakt på 50 båtar av modell C-8 per kalenderår vilket inte överstiger gränsen på 20 ton epoxi som är tillståndspliktigt, se anmälan om miljöfarlig verksamhet på fastigheten Romben 3 med ärendenummer MIL.2022.2172.

Planerad verksamhet

Som en följd av ökad efterfrågan och en effektivare produktion förväntas Candelas produktion att öka. Detta innebär att planerad produktionsvolym i full drift förväntas förbruka 200 ton epoxi per kalenderår. Den planerade verksamheten kommer således utgöra en tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. 6 § miljöbalken och 13 kap. 3 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 25.20).

Candela bedömer att inga omfattande ombyggnationer eller rivningsarbeten behöver utföras inom verksamhetsområdet till följd av den planerade verksamheten utan att befintliga lokaler kommer att tillgodose de behov som den planerade verksamheten kräver.

Tillstånd enligt skyddsföreskrifter för vattenskyddsområde

Utöver att bolaget avser att ansöka om tillstånd för miljöfarlig verksamhet innebär fastighetens placering inom Rotsunda vattenskyddsområde (se avsnitt 4.1 nedan) även att bolaget är skyldigt att ansöka om tillstånd enligt de för vattenskyddsområdet gällande skyddsföreskrifterna. Enligt dessa skyddsföreskrifter, vilka beslutades av Länsstyrelsen 1974, krävs att tillstånd meddelas av hälsovårdsnämnden för upplag av för grundvattnet skadliga ämnen, såsom avfallsämnen, industriella produkter eller råvaror. Bolaget avser att ansöka om att Länsstyrelsen prövar de två olika tillstånden under samma ansökningsärende i enlighet med 19 kap. 3 § miljöbalken.

Lokalisering och planfrågor

Beskrivning

Candelas anläggning är belägen på fastigheten Romben 3 i Sollentuna kommun.

diagram description automatically generated 1.png

Figur 1. Situationsplan. Candelas lokaler är markerad i blått. Röd markering visar utsläpp till luft.

Fastigheten är belägen inom befintligt industriområde och lokalerna hyrs av fastighetsägaren AB Sagax. Närmaste bostadsområde är beläget i nordlig riktning på ett avstånd om ca 315 meter och i sydvästlig riktning på ett avstånd om ca 300 meter. Avstånd till närmaste vattendrag är 250 meter till Edsån/Norrviken i nordöstlig/östlig riktning. Fastigheten omfattas av detaljplaner nr. 134 och 183 och är avsedd för industriändamål. Översiktlig karta över fastighetens lokalisering visas i Figur 2 nedan.

word image 12898 4 1.jpeg

Figur 2.

Val av lokalisering

När Candela sökte ny plats för verksamheten låg fokus på att hitta ett industriområde som var lämpligt sett till Candelas produktion och med möjlighet till kort och effektiv transport till Candelas lokaler på Lidingö, där efterbehandling av Candelas produkter sker innan leverans till Candelas slutkunder. Eftersom fastigheten är belägen inom detaljplanelagt område för industriändamål och lokalerna tidigare använts för produktion fanns goda förutsättningar för att bedriva Candelas verksamhet utan större miljöpåverkan tack vare dels att inga större ombyggnationer skulle krävas för att anpassa lokalerna, dels för att befintliga system för begränsning av utsläpp till luft och vatten (se avsnitt 5.1 och 5.2 nedan) fortsatt på ett effektivt sätt skulle kunna tillämpas vid Candelas dagliga verksamhet. Vid en samlad bedömning föreföll således valet av lokalisering medföra en begränsad påverkan på miljön och i övrigt ansågs fastigheten utgöra en lämplig plats för Candelas producerande verksamhet.

Områdesbeskrivning

Vattenskyddsområde

Fastigheten Romben 3 är belägen inom Rotsunda vattenskyddsområde enligt Figur 3 nedan.

TextDescription automatically generated
map description automatically generated 1.jpeg

Figur 3. Candelas lokaler markerade i rött.

Inom vattenskyddsområdet är två grundvattentäkter belägna, Jästbolagets vattentäkt och Rotsunda vattentäkt, vilka omfattas av skyddsföreskrifter beslutade av Länsstyrelsen i Stockholm år 1974. Romben 3 är belägen ca 500 meter från Rotsunda vattentäkt och ca 270 meter från Jästbolagets vattentäkt. Romben 3 ligger inom vattentäkternas yttre skyddszon vilket medför att fastigheten omfattas av vissa, dock inte samtliga, bestämmelser i gällande skyddsföreskrifter. Vi har begärt en karta över skyddsområdena från Stockholms stadsarkiv vilka har meddelat att de inte kan lämna ut kartan med hänvisning till sekretess. Det har dock bekräftats att Candela inte ligger inom vattentäkternas inre skyddszoner.

Av skyddsföreskrifterna framgår bland annat av 3 § att anordning för förvaring, hantering etc. av brandfarlig vätska inom den yttre skyddszonen ska vara utförd på sådant sätt att risken är obetydlig för att anordningen kan skadas genom korrosion och att eventuellt läckage snabbt ska kunna upptäckas. Därtill anges i 5 § att tillståndsplikt ska gälla för upplag av för grundvattnet skadliga ämnen, såsom organiska lösningsmedel och industriella produkter eller råvaror, och enligt 7 § får avloppsvatten ej släppas ut på eller i marken.

Grundvattenförekomst

Vidare gäller att vattendrag, sjöar, kustvatten eller grundvatten kan utgöra en så kallad vattenförekomst enligt vattenförvaltningsförordningen. Miljökvalitetsnormerna (MKN) utrycker den kvalitet en vattenförekomst ska ha vid en viss tidpunkt. Enligt ramdirektivet för vatten får den bedömda statusen för en vattenförekomst ej försämras, vilket bland annat ska tas i beaktning av kommun och länsstyrelse vid tillståndsprocesser. Fastigheten Romben 3 ligger inom grundvattenförekomsten Stockholmsåsen – Sollentuna (VISS ID SE659431-162098) och i närhet till vattenförekomsten Norrviken (VISS ID SE659728-161988) enligt Figur 4 nedan.

word image 12898 7.jpeg

Figur 4. Lila markering anger gränserna för grundvattenförekomst. Candelas lokaler markerade i rött.

Miljökvalitetsnormen för grundvattenförekomsten Stockholmsåsen-Sollentuna är god kemisk grundvattenstatus och god kvantitativ status. Status vid den senaste mätningen var att såväl den kemiska som den kvantitativa statusen bedömdes som god (VISS 2023).

Angående vattenförekomsten Norrviken bedöms vattenkvaliteten ha otillfredsställande ekologisk status (VISS 2023) med målet att uppnå god ekologisk status till 2033. Norrvikens kemiska status för ytvatten bedöms inte uppnå god status. Orsaken är för höga halter av de i Sverige vanligt överskridande ämnena kvicksilver (Hg) och bromerade difenyletrar. Ett undantag i form av mindre stränga krav har därför satts för dessa ämnen. Skälet för undantaget är enligt uppgifter i VISS att det bedöms vara tekniskt omöjligt att sänka halterna av bromerade difenyletrar och kvicksilver till de nivåer som motsvarar god kemisk ytvattenstatus. Vidare har Norrviken dålig status med avseende på PFOS (perfluoroktansulfonat) som uppmätts i halter över gränsvärdet, varför målet att uppnå god status senarelagts till 2027. Därmed har MKN med avseende på kemisk status satts till god kemisk status med undantag för bromerade difenyletrar och kvicksilver och tidsfrist för PFOS (VISS 2023).

Förväntad miljöpåverkan och skyddsåtgärder

Utsläpp till luft

Utsläpp till luft förekommer från lackeringsverksamhet. Föroreningsinnehåll är lösningsmedel. Utsläppen sker genom avluftningshuvar med en höjd på ca 13 m över mark (markerade på situationsplanen, Figur 1 ovan).

Vidtagna skyddsåtgärder utgörs av att lackering sker i moderna lackeringsrum med filtersystem/torravskiljare enligt branschstandard. Ytterligare detaljer är som följer:

 • Lackeringsrum 1 – maxkapacitet 37 800 m3/h – Lackering av båtar och detaljer
 • Lackeringsrum 2 – maxkapacitet 25 900 m3/h – Lackering av båtar och detaljer
 • Filtrering av frånluft i box, steg 1 – Andreae pappersfilter
  • Avskiljningsgrad > 94%
 • Filtrering av frånluft i box, steg 2 – Hydrostop glasfiltermatta
  • Avskiljningsgrad > 98,5%
 • Filtrering av frånluft i kanal – Ecopac M5/F7 påsfilter
  • Avskiljningsgrad ePM1: 50-65%
  • Avskiljningsgrad ePM10: 50-60%

Utsläpp till vatten

Verksamheten innefattar inget processvatten eller utsläpp till vatten från processerna. Enda utsläppet till vatten är sanitärt vatten från befintliga toaletter och kök i fastighetens lokaler vilket avleds till spillvattennätet. Candela planerar inte några ändringar i avlopps- eller dagvattensystem.

Det finns inga golvbrunnar i produktionslokalen som är anslutna till avlopps- eller dagvattensystem.

Ytan runt byggnaden är hårdgjord och inga dagvattenbrunnar finns inne på området.

För hantering av kemikalier och släckvatten, se avsnitt 5.9 respektive 5.12 nedan.

Utsläpp till mark

De få flytande kemikalier som används vid tillverkningsprocessen hanteras inomhus i Candelas lokaler. Som beskrivs avsnitt 5.9 hanteras lastning och lossning vid transport på en yta med lutning mot uppsamlingskärl samt under tak. Eftersom övriga råvaror och produkter är i fast form bedöms risken för utsläpp till mark som mycket liten. Marken runt Candelas lokaler är hårdgjord så eventuella spill från de fasta råvarorna och produkterna kan enkelt samlas upp och kasseras enligt avfallsrutinerna i avsnitt 5.5.

Energi

Produktionslokalerna värms upp med fjärrvärme. El används för produktionsutrustning, belysning, ventilation etc. samt för uppvärmning av lackeringsrum och efterhärdningstält. Candelas årliga förbrukning av el för planerad verksamhet uppskattas till 800MWh per år och förbrukningen av fjärrvärme för år 2022 var 172MWh utifrån befintlig verksamhet.

Då Candela hyr lokalerna av fastighetsägaren har Candela begränsad möjlighet att påverka valet av energikällor till lokalerna. Den huvudsakliga energikällan är fjärrvärme och för processvärmen har Candela valt en elektrisk uppvärmning istället för gasbrännare som annars är vanligt inom dessa applikationer.

Candela har dock vidtagit åtgärder för att begränsa energiåtgången för uppvärmning av lackeringsboxarna genom att installera värmeväxlare i lackeringsboxarnas ventilation. Värmeväxlarna har en verkningsgrad på 70% – 85% och bidrar på så vis till att en del av värmen återförs till boxarna.

Den processvärme som installerats har försetts med värmeväxlare för att begränsa energiförbrukning.

Avfall och restprodukter

Farligt avfall

Allt farligt avfall omhändertas av avfallsentreprenör med erforderliga tillstånd, vilken också sköter avfallsrapporteringen till Naturvårdsverket. Redovisade avfallsmängder nedan anges utifrån befintliga produktionsvolymer, vilket motsvarar en lägre mängd än vad som förväntas vid planerade produktionsvolymer. Antagen prognos för avfallsmängden 2023 är ca 1,1 ton vilken är baserad på utfallet under årets första fem månaderna. Vattenhaltigt farligt avfall från golvstädning tillkommer på ca 5 ton, vilket inte kommer påverkas av ökad produktionsmängd då golvstädning kommer fortgå enligt rutin och ej avhängt på produktionsmängd.

Det farliga avfallet sorteras i låst miljöskåp med inbyggd invallning och sprinkler. Miljöskåpet står utomhus och i det finns kärl för elektronik, batterier, absorbenter innehållandes kemikalierester, sprundfat för spillolja, och sprundfat för lösningsmedelsrester. Filter från lackboxar sorteras i kärlet för absorbenter. Använda sprayburkar, aerosoler, sorteras inomhus i 200L kärl vilka töms utomhus i 400L täckt kärl med låsbart lock. Skurmaskin används för renhållning och använt golvskurvatten töms i spill-IBC. Detta görs då smuts som samlas upp från de olika avdelningarna kan innehålla en bredd av rester från de olika material och ämnen som används. Med en undersökning från Stockholms Vatten som underlag har det bestämts att golvskurvattnet hanteras som farligt avfall. Torrstädning sker också för att minska totala mängden förorenat golvskurvatten.

Övrigt avfall

Utöver farligt avfall uppkommer under bolagets produktion även övrigt avfall i form av bland annat uppsamlat damm från trimrum, förpackningar för inköpt material, rester av härdad epoxi och kompositavfall.

Antagen prognos för avfallsmängden 2023 utifrån befintlig verksamhet är ca 86-103 ton vilket är baserat på första kvartalets utfall. Med anledning av ökad mängd avfall i samband med arbete utfört vid etablering av verksamheten i lokalerna finns det en sannolikhet att prognosen visar ett högre utfall än vad som faktiskt kommer genereras av den befintliga verksamheten under 2023. Till följd av den ökade produktionen i den planerade verksamheten för vilken ansökan om tillstånd gäller är det naturligt att mängden avfall kommer att öka, även om det i nuläget är svårt att ange bestämda volymer. Givet är dock att Candela utifrån bästa förmåga kommer att vidta åtgärder för att minska mängden avfall i den planerade verksamheten under ledning av ansvarig arbetsmiljöingenjör.

Dessa typer av avfall hanteras genom en helhetslösning framtagen i samråd med anlitad avfallsentreprenör. Det förekommande avfallet har kartlagts och kategoriserats efter fraktioner. Alla fraktioner förvaras utomhus i täckta containrar och är tydligt uppmärkta. Samma märkning återfinns inomhus på mindre kärl för daglig användning per avdelning. Dessa töms dagligen eller vid behov och hämtning av container beställs via e-post eller via avfallsentreprenör mobilappp. I appen eller via portal på avfallsentreprenörens webbplats kan statistik sedan hämtas. Information från tidigare hämtningar återfinns också här där eventuella avvikelser påpekas av avfallsentreprenören. Löpande arbete sker enligt, och med hjälp av, ovan för att fortsatt kartlägga avfallshanteringen och arbeta med att minska mängden avfall.

I produktionen används så kallad vakuumgjutning (infusion) för framställande av härdad epoxi med hjälp av infusionsmaskiner. Infusionsmaskinerna medför att mängden restavfall begränsas då det aldrig blandas mer epoxi än vad som är nödvändigt för produktionen. Även vid lackeringen används appliceringsutrustning som endast blandar den mängd som går åt vilket minimerar mängden restavfall.

Buller

Avluftningshuvarna från lackeringsboxarna beräknas generera ett ljudtryck på ca 45-50 dB(A) vid mynningen vid full drift. Normal drift vid planerad verksamhet innebär ca 60% effekt på fläktarna.

Då ljudtrycket vid mynningen vid full drift är i nivå med gränsvärdet för buller vid bostäder (40-50 db(A)) bedöms Candelas verksamhet inte ge upphov till några bullerstörningar.

Lukt

Candelas uppfattning är att det inte förekommer några luktproblem från verksamheten. Inga klagomål på lukt har inkommit för tidigare eller befintliga verksamheter.

Transporter

Antalet transporter till och från fastigheten uppgår till ca 15 lastbilar per dag utifrån befintlig verksamhet. Transporter sker dagtid mellan kl. 07:00 – 17:00. För planerad verksamhet förväntas inte antalet transporter öka i större omfattning. Mängderna produkter per transport kommer däremot att öka.

Kemiska produkter

Samtliga brandfarliga kemiska produkter förvaras inomhus i ventilerad kemcontainer med invallning. Aerosoler förvaras i kemcontainer utomhus. Kolfiber förvaras i kallförråd på gården.

All lossning av inkommande kemikalier sker under tak på hårdgjord yta med fall mot en tät invallning på ca 8m3. Största behållare som hanteras i verksamheten är på 1m3.

Nedan sammanställning anger mängden kemikalier som maximalt förväntas förvaras vid ett och samma tillfälle vid såväl befintlig som planerad verksamhet.

ProduktMängdAnvändningsområde
Epoxiharts 6000 kgTillverkning av kompositdetaljer
Epoxibaserat lim 600 kgMontering av kompositdetaljer
Epoxibaserad färg 200 kgGrundmålning av formar
Lösningsmedelsbaserat lim 50 literMontering av kolfiberduk i formar
Lösningsmedelsbaserad färg 600 kgMålning av färdiga detaljer och hela båtar

Övriga skyddsåtgärder

Candela har en anställd arbetsmiljöingenjör med fokus på hälsa, säkerhet och miljö, där det löpande arbetet är kartlagt genom ett kontrollprogram där riskbedömningar, miljömätningar, och skyddsronder finns schemalagda. Här ingår också revidering av avfallshantering, och revidering av energiförbrukning. Regelbundna utbildningar, exempelvis inom härdplast, hålls för produktionspersonalen. I de fall Candela inte har tillräcklig kompetens internt anlitas konsulter (som t.ex. vid framtagande av insatsplanen).

Candela utför riskbedömningar inför varje förändring samt regelbunden översyn av samtliga steg i produktionen för att säkerställa att:

 • rätt teknisk utrustning används;
 • regelbundna kontroller av teknisk utrustning;
 • Korrekta arbetsinstruktioner finns;
 • personalen har rätt utbildning för de arbetsuppgifter de utför;
 • korrekt personlig skyddsutrustning används; samt att
 • hantering och förvaring av kemikalier är korrekt.

Genomförda utredningar

Candela har genomfört följande utredningar:

 • Bengt Dahlgren brandskyddsutredning är utförd i januari 2022 i samband med anpassning av lokaler för Candelas tillträde. Utredningen har fokus på att säkerställa rätt dimensionering av automatisk vattensprinkleranläggning vilken nyttjas till att uppfylla vissa föreskrifter i BBR. Vidare har utrymning, brandcellsindelning samt hantering av brandfarliga varor genomlysts. Mindre åtgärder har vidtagits och i övrigt har inga väsentliga risker identifierats.
 • A&L-Gruppen har utfört en analys och riskutredning på brandfarliga varor, förvaring av Li-Jon batterier samt utredning och klassningsplan till sliprum och lackboxar.
 • PIVAB AB har tagit fram en detaljerad klassningsplan för lackboxar samt färgblandningsrum/mixrum.

Driftstörningar och haverier

Candela har i samarbete med Brandkåren Attunda genomfört riskbedömningar för förvaring av brandfarlig vara samt tagit fram en insatsplan för verksamheten.

För att säkerställa att personal vet hur de ska agera vid driftstörningar eller haveri hålls utbildningar samt brand- och utrymningsövningar.

Nödlägesprotokoll beskriver ansvarsfördelning och uppgifter vid olika haverier.

Släckvatten från brandkår och sprinklers hindras att nå dagvattensystemet genom att tillfälliga invallningar finns tillgängliga vid dörrar och portar där vatten riskerar att rinna ut ur byggnaden för det fall att större mängder släckvatten tillförs i lokalerna. I produktionsytorna inne i byggnaden finns inga golvbrunnar kopplade till avlopps- eller dagvattensystem.

Preliminär bedömning av miljöpåverkan

För verksamhetens eventuella påverkan på känslig miljö i närhet till fastigheten är Candelas initiala bedömning följande. Av avsnitt 5.9 framgår att all förvaring av brandfarliga vätskor sker inomhus i ventilerad kemcontainer med invallning. Vidare kan konstateras att Candelas verksamhet inte medför något utsläpp av avloppsvatten utöver vad som tillförs spillvattennätet, vilket närmare har beskrivits i avsnitt 5.2. Av avsnitt 5.2 följer även att utformningen av lokalerna på fastigheten, Candelas rutiner och de åtgärder som har vidtagits av Candela innebär att verksamheten inte förväntas medföra några utsläpp till vatten.

Sammantaget är Candelas bedömning av verksamhetens utsläpp till vatten således att såväl befintlig som planerad verksamhet på fastigheten Romben 3 är förenlig med ovan nämnda skyddsföreskrifter för grundvattentäkter, inte utgör någon risk för grundvattenförorening och i övrigt inte förväntas ha en negativ påverkan på möjligheterna att uppfylla gällande miljökvalitetsnormer för vatten.

Vidare bedöms den planerade verksamheten medföra en begränsad påverkan på utsläpp till luft med beaktande av vidtagna skyddsåtgärder, riskerna för störning genom buller från verksamheten och transporter bedöms som små och kemikaliehanteringen bedöms kunna ske på ett säkert sätt som förhindrar påverkan på miljön. Därtill omhändertas det avfall som uppkommer på ett sådant sätt att påverkan på omgivningen minimeras.

Mot bakgrund av ovan är Candelas samlade initiala bedömning att verksamheten inte kommer att medföra en betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. 23 § miljöbalken och att en så kallad liten miljökonsekvensbeskrivning bör upprättas inom ramen för tillståndsansökan.

Förslag till utformning av miljökonsekvensbeskrivning

För det fall att länsstyrelsen skulle göra en annan bedömning än Candela föreslår Candela, i syfte att utgöra underlag till eventuellt avgränsningssamråd, att den miljökonsekvensbeskrivning som i sådant fall ska upprättas avgränsas till följande översiktliga innehåll:

 1. Icke-teknisk sammanfattning
 2. Administrativa uppgifter
 3. Metodik inkl. bedömningsgrunder
 4. Samråd
 5. Verksamhetsbeskrivning
 6. Alternativa lokaliseringar och beskrivning av nollalternativ
 7. Planförhållanden
 8. Rådande miljöförhållanden
 9. Förutsedda miljöeffekter och planerade skyddsåtgärder
  1. Utsläpp till luft
  2. Utsläpp till vatten
  3. Energi
  4. Avfall
  5. Kemikalier
 10. Miljökvalitetsnormer
 11. Miljöbalkens allmänna hänsynsregler
 12. Uppfyllande av sakkunskapskrav
 13. Referenser