Integritetspolicy

Inledning

Vi på Candela Technology AB, org. nr. Nr 556985-3285, Frihamnsgatan 25, 115 56 Stockholm, Sverige ("Candela") har vi åtagit oss att skydda integriteten och säkerheten för våra kunders personuppgifter, liksom personuppgifterna för våra webbplatsbesökare, besökare i våra lokaler och alla andra personer vars personuppgifter vi kan behandla. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter och dina rättigheter i förhållande till den informationen. Candela agerar som personuppgiftsansvarig enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning (2016/679) ("GDPR") med avseende på den behandling av personuppgifter som beskrivs i denna integritetspolicy.

För mer detaljerad information om hur vi använder cookies och liknande tekniker, se vår cookiepolicy.

Den registrerades rättigheter:

Du har följande rättigheter när det gäller dina personuppgifter:

Rätt till tillgång: Du har rätt att få bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter eller inte och, om så är fallet, begära tillgång till den informationen och en kopia av informationen.

Rätt till rättelse: Du har rätt att begära att vi korrigerar eventuella felaktiga eller ofullständiga personuppgifter som vi har om dig.

Rätt till radering: Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter under vissa omständigheter, t.ex. när de inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in eller när du återkallar ditt samtycke.

Rätt till begränsning av behandling: Du har rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter under vissa omständigheter, till exempel när du bestrider riktigheten i den information vi har.

Rätt till dataportabilitet: Du har rätt att få dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och att överföra dem till en annan personuppgiftsansvarig utan hinder.

Rätt att göra invändningar: Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter om vi behandlar dem på grundval av våra legitima intressen eller för direktmarknadsföringsändamål.

Rätt att återkalla samtycke: Om vi förlitar oss på ditt samtycke till att behandla dina personuppgifter har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke.

Om du vill utöva någon av dessa rättigheter, vänligen kontakta oss på

Candela Technology AB
Frihamnsgatan 25
115 56 Stockholm, Sverige
Telefon: +46 10 130 08 10
E-post: dataprotection@candela.com

Vi kommer att besvara din begäran inom de tidsramar som krävs enligt lag och i enlighet med denna policy.

Observera att vissa rättsliga undantag eller begränsningar kan gälla för utövandet av dessa rättigheter, och att vi kan behöva kontrollera din identitet innan vi behandlar din begäran. Om vi inte kan tillmötesgå din begäran kommer vi att förklara skälen till detta och informera dig om dina alternativ.

Rättslig grund

Vi behandlar dina personuppgifter baserat på en eller flera av följande rättsliga grunder, beroende på det specifika syfte för vilket vi behandlar dem:

Fullgörande av avtal: Vi kan komma att behandla dina personuppgifter när det är nödvändigt för att ingå ett avtal med dig och för att fullgöra våra skyldigheter enligt det avtalet. Detta inkluderar behandling av dina personuppgifter för att förse dig med produkter och tjänster, hantera vår relation med dig, svara på dina förfrågningar och tillhandahålla kundsupport.

Berättigade intressen: Vi kan behandla dina personuppgifter när det är nödvändigt för våra berättigade intressen eller en tredje parts berättigade intressen, förutsatt att dessa intressen inte uppvägs av dina rättigheter och intressen. Detta inkluderar behandling av dina personuppgifter för att hantera vår affärsverksamhet, tillhandahålla och förbättra våra produkter och tjänster, upprätthålla vår relation med dig, kommunicera med dig om våra produkter och tjänster, anpassa vår kommunikation med dig samt upptäcka och förhindra bedrägerier.

Samtycke: I vissa fall kan vi behandla dina personuppgifter baserat på ditt uttryckliga samtycke. Vi kan till exempel behandla dina personuppgifter för att skicka marknadsföringskommunikation till dig, om du har gett oss uttryckligt samtycke till att göra det. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke, men detta kommer inte att påverka lagligheten av någon behandling som utförts innan du återkallar ditt samtycke.

Rättsliga förpliktelser: Vi kan komma att behandla dina personuppgifter när det är nödvändigt för att uppfylla en rättslig förpliktelse som vi omfattas av. Detta inkluderar behandling av dina personuppgifter för att följa lagar och förordningar som rör bland annat dataskydd, anställning, beskattning samt hälsa och säkerhet.

Vi kommer alltid att säkerställa att vi har en rättslig grund för att behandla dina personuppgifter. För mer information om den specifika rättsliga grunden för varje ändamål för vilket vi behandlar personuppgifter, se mer information under avsnittet Behandling av personuppgifter nedan. Om du har frågor om den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss via de kontaktuppgifter som anges i denna integritetspolicy.

Behandling av personuppgifter

Kunder

Ändamål och typer av personuppgifter som behandlas

Om du är kund, dvs. om du har gjort en förbeställning eller en beställning av någon av våra produkter eller om du har prenumererat på vårt nyhetsbrev, kan vi komma att samla in och behandla följande typer av personuppgifter för de ändamål som anges nedan:

Personlig identifieringsinformation: Vi samlar in personuppgifter såsom ditt namn, leverans-/faktureringsadress, e-postadress, telefonnummer och betalningsinformation såsom dina kreditkortsuppgifter. Detta gör det möjligt för oss att behandla dina beställningar och förbeställningar, tillhandahålla kundsupport, hantera ditt konto och kommunicera med dig om våra produkter och tjänster.

Transaktionsdata: Vi samlar in information om de produkter du köper eller förbeställer, din betalningshistorik och dina kontakter med vår kundsupport. Detta hjälper oss att hantera vår affärsrelation med dig, förstå dina preferenser och ge dig bättre service.

Tekniska uppgifter: Om du använder vår webbplats eller mobilapp kan vi samla in tekniska data om din enhet och din interaktion med våra tjänster, till exempel din IP-adress, webbläsartyp, operativsystem och annan teknik på de enheter du använder. Detta hjälper oss att säkerställa att våra tjänster fungerar korrekt på din enhet och gör det möjligt för oss att förbättra din onlineupplevelse.

Uppgifter om marknadsföring och kommunikation: Detta inkluderar dina preferenser för att ta emot marknadsföring från oss och dina kommunikationspreferenser. Detta gör det möjligt för oss att kommunicera med dig i enlighet med dina preferenser och förse dig med information eller reklam om våra produkter eller tjänster som kan vara av intresse för dig.

Användningsdata: Om du äger ett av våra elfartyg kan vi samla in uppgifter om din användning av fartyget, t.ex. tillryggalagd sträcka, hastighet, batterianvändning och andra driftdata. Detta hjälper oss att förstå hur våra fartyg används, förbättra våra produkter och ge dig bättre service och support.

Rättslig grund

Den huvudsakliga rättsliga grunden för vår behandling av kunders personuppgifter är fullgörandet av avtalet mellan kunden och Candela. Detta inkluderar aktiviteter som att behandla beställningar och förbeställningar, förse prenumeranter med vårt nyhetsbrev, hantera kundsupport och kontohantering.

Utöver detta behandlar vi tekniska data och användningsdata baserat på våra legitima intressen för att säkerställa att våra tjänster fungerar på din enhet, förstå hur våra elektriska kärl används, kontinuerligt förbättra våra produkter och förbättra vår service och support.

Under vissa omständigheter kan vi komma att behandla dina personuppgifter för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser. Detta inkluderar efterlevnad av bokföringslagen och bestämmelser om bekämpning av penningtvätt.

Besökare på webbplatsen

Ändamål och typer av personuppgifter som behandlas

Om du besöker vår webbplats (www.candela.com) kan vi komma att samla in och behandla följande typer av personuppgifter för de ändamål som anges nedan:

Personlig identifieringsinformation: Om du väljer att tillhandahålla dem kan vi samla in personuppgifter som namn, e-postadress och telefonnummer, till exempel när du fyller i ett formulär för att fråga om våra produkter eller tjänster. Detta gör det möjligt för oss att svara på dina förfrågningar och delta i ytterligare kommunikation.

Tekniska uppgifter: När du besöker vår webbplats och har tillåtit vår användning av cookies samlar vi automatiskt in vissa tekniska data om din enhet och din interaktion med vår webbplats. Detta inkluderar din IP-adress, webbläsartyp och -version, tidszonsinställning och plats, operativsystem och plattform samt annan teknik på de enheter du använder för att komma åt vår webbplats. Vi använder denna information för att säkerställa att vår webbplats fungerar korrekt på din enhet och för att förbättra och anpassa din onlineupplevelse.

Användningsdata: Vi samlar in information om hur du använder vår webbplats, t.ex. vilka sidor du tittar på, vilka länkar du klickar på och andra åtgärder du vidtar på vår webbplats. Detta hjälper oss att förstå vilka delar av vår webbplats som är mest intressanta och användbara för våra besökare, så att vi kan förbättra vår webbplats och tillhandahålla mer relevant innehåll.

Uppgifter om marknadsföring och kommunikation: Detta inkluderar dina preferenser när det gäller att ta emot marknadsföring från oss och dina kommunikationspreferenser. Detta gör det möjligt för oss att samarbeta med dig i enlighet med dina preferenser.

Rättslig grund

Den huvudsakliga rättsliga grunden för behandling av personuppgifter för besökare på vår webbplats är vårt berättigade intresse eller samtycke.

Om du ger oss ditt namn, din e-postadress eller ditt telefonnummer behandlar vi denna information för att kommunicera med dig om ditt intresse för våra produkter eller tjänster. Vi samlar också in tekniska data och användningsdata för att se till att vår webbplats fungerar som avsett. Dessa behandlingsaktiviteter baseras på våra legitima intressen att svara på dina förfrågningar, hantera dina cookiepreferenser och se till att vår webbplats fungerar korrekt.

Behandling av personuppgifter för marknadsföringsändamål och användning av vissa cookies och liknande tekniker på webbplatsen, som används för att förbättra din onlineupplevelse och förstå hur användare interagerar med vår webbplats, kräver ditt samtycke. Detta innebär att vi kommer att be om ditt godkännande för användning av vissa cookies och för att förse dig med marknadsföringskommunikation. Observera att du har rätt att återkalla ditt samtycke när som helst, utan att det påverkar lagligheten av behandling som baseras på samtycke innan det återkallas.

Potentiella kunder

Ändamål och typer av personuppgifter som behandlas

Om du är en potentiell kund, dvs. om du har bokat en provkörning eller begärt en anpassad offert för våra Pro Series-produkter, kan vi samla in och behandla följande typer av personuppgifter för de ändamål som anges nedan:

Personlig identifieringsinformation: Vi kan samla in personuppgifter såsom namn, e-postadress och telefonnummer när du begär en provkörning eller interagerar med vårt säljteam. Detta gör att vi kan svara på dina förfrågningar, hantera provkörningar, skicka information om våra produkter och tjänster och upprätthålla en relation med dig som potentiell kund.

Uppgifter om marknadsföring och kommunikation: Detta inkluderar dina preferenser när det gäller att ta emot marknadsföring från oss och våra tredje parter, och dina kommunikationspreferenser. Detta gör det möjligt för oss att kommunicera med dig i enlighet med dina preferenser och förse dig med information eller reklam om våra produkter eller tjänster som kan vara av intresse för dig.

Användningsdata: Vi kan samla in information om dina interaktioner med vårt marknadsföringsmaterial, t.ex. vilka e-postmeddelanden du öppnar eller vilka länkar du klickar på. Detta hjälper oss att förstå dina intressen och preferenser, så att vi kan skräddarsy våra marknadsföringsinsatser och tillhandahålla mer relevant innehåll.

Rättslig grund

När vi behandlar personuppgifter om potentiella kunder är de rättsliga grunder vi förlitar oss på våra berättigade intressen och samtycke.

Behandlingsaktiviteter som att svara på förfrågningar, upprätthålla en potentiell kundrelation och säkerställa att vår webbplats fungerar korrekt baseras på våra berättigade intressen. Vårt intresse ligger i att samarbeta med potentiella kunder, underlätta den potentiella kundens intresse för våra produkter, förstå deras preferenser och tillhandahålla en sömlös onlineupplevelse.

För marknadsföringsaktiviteter och vissa typer av databehandling förlitar vi oss på ditt samtycke. Om du t.ex. inte är kund kommer vi att be om ditt samtycke innan vi skickar någon direktmarknadsföring till dig. Vi kommer också att be om ditt samtycke till att vi använder cookies på vår webbplats. Tänk på att du när som helst kan återkalla ditt samtycke, vilket inte påverkar lagligheten i den behandling som baseras på samtycket innan det återkallas.

Leverantörer och affärspartners

Ändamål och typer av personuppgifter som behandlas

Om du representerar en leverantör eller affärspartner kan vi komma att samla in och behandla följande typer av personuppgifter för de ändamål som anges nedan:

Personlig identifieringsinformation: Vi samlar in personuppgifter såsom ditt namn, din företagsadress, e-postadress och ditt telefonnummer. Denna information gör det möjligt för oss att kommunicera med dig, hantera vår affärsrelation och uppfylla våra avtalsenliga skyldigheter.

Yrkesmässiga uppgifter: Vi kan samla in information som rör din yrkesroll, t.ex. din jobbtitel, avdelning och den organisation du arbetar för. Den här informationen hjälper oss att förstå din roll och ditt ansvar i vår affärsrelation.

Transaktionsuppgifter: Vi samlar in information som rör våra affärstransaktioner med det företag som du representerar, t.ex. de produkter eller tjänster som du levererar till oss, dina betalningsuppgifter och din betalningshistorik. Denna information gör det möjligt för oss att hantera våra avtal, behandla betalningar och upprätthålla korrekta affärsregister.

Rättslig grund

Den viktigaste rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter från våra leverantörer och affärspartners är fullgörandet av det avtal vi har med dig eller det företag du representerar. Detta omfattar aktiviteter som att kommunicera med dig, hantera våra affärsrelationer, fullgöra avtalsförpliktelser, behandla betalningar och upprätthålla korrekta affärsregister.

Dessutom behandlar vi vissa personuppgifter baserat på vårt berättigade intresse, särskilt i de skeden som leder fram till att ett avtal ingås. Detta omfattar behandling av yrkesmässiga uppgifter för att förstå din eller ditt företags verksamhet och lämplighet för en potentiell affärsrelation.

Under vissa omständigheter kan vi komma att behandla dina personuppgifter för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser. Detta inkluderar efterlevnad av bokföringslagen och bestämmelser om bekämpning av penningtvätt.

Jobbsökande

Ändamål och typer av personuppgifter som behandlas

Om du ansöker om ett jobb hos oss kan vi komma att samla in och behandla följande typer av personuppgifter för de ändamål som anges nedan:

Personlig identifieringsinformation: Vi samlar in personuppgifter såsom namn, adress, e-postadress, telefonnummer och personnummer. Denna information gör det möjligt för oss att hantera din jobbansökan och kommunicera med dig under hela ansökningsprocessen.

Yrkes- och anställningsrelaterad information: Vi samlar in information som rör din yrkesmässiga bakgrund, t.ex. ditt CV, personliga brev, anställningshistorik, utbildningsbakgrund, yrkeskvalifikationer, referenser och all annan information som du lämnar till oss i samband med din jobbansökan.

Uppgifter från intervjun: Om du kallas till en intervju kan vi komma att föra register över intervjun, t.ex. anteckningar från intervjuaren och eventuella poäng eller bedömningar. Detta hjälper oss att fatta rättvisa och välgrundade beslut om din ansökan.

Information om bakgrundskontroller: Beroende på vilken typ av jobb du söker kan vi komma att genomföra bakgrundskontroller där så är tillåtet enligt lag. Detta kan omfatta kontroll av ditt brottsregister, kredithistorik och verifiering av dina yrkeskvalifikationer.

Vi använder denna information för att hantera rekryteringsprocessen, fatta välgrundade beslut om din ansökan, uppfylla våra rättsliga skyldigheter och, om tillämpligt, förbereda oss för att ingå ett avtal med dig.

Rättslig grund

Dina personuppgifter som samlas in som en del av rekryteringsprocessen kommer att lagras och behandlas främst baserat på vårt berättigade intresse av att hantera din ansökan och administrera rekryteringsprocessen. Enligt diskrimineringslagen är vi skyldiga att spara alla dina ansökningshandlingar i två år efter att den tjänst du sökt har tillsatts. Om du inte uttrycker en önskan om att uppgifterna ska sparas längre kommer uppgifterna att raderas efter denna tid.

Profilering

Profilering innebär vanligtvis att olika aspekter av dina personuppgifter analyseras, såsom dina preferenser, intressen, beteenden, plats och andra egenskaper. På Candela begränsar vi dock våra profileringsaktiviteter till att skapa en profil som enbart baseras på din plats. Detta görs för att säkerställa att vi skickar information till dig om evenemang eller möjligheter som är relevanta för din region, förutsatt att vi har en rättslig grund för att behandla dina personuppgifter för marknadsföringsändamål.

Du kan vara säker på att vår profilering inte omfattar automatiserat beslutsfattande enligt definitionen i artikel 22 i dataskyddsförordningen. Följaktligen kommer våra profileringsaktiviteter inte att leda till något beslut som har rättsliga konsekvenser för dig eller som väsentligt påverkar dig på något annat väsentligt sätt.

 

Säkerhetsåtgärder

Vi vidtar rimliga och lämpliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, utlämnande, ändring eller förstörelse. Vi har vidtagit tekniska, administrativa och fysiska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter, t.ex. kryptering och säkra servrar.

 

Utlämnande av personuppgifter

Vi strävar alltid efter att skydda sekretessen för våra kunders personuppgifter och vi säljer inte denna information till någon. Vi överför endast personuppgifter i enlighet med vad som beskrivs nedan. Candela iakttar alltid största försiktighet vid överföring av dina personuppgifter.

Affärspartners: Vi har ett nära samarbete med en rad olika affärspartners, inklusive återförsäljare, agenter och ambassadörer. Beroende på om du har varit i kontakt med våra affärspartners eller om det annars är nödvändigt för att underlätta och fullgöra våra avtalsenliga åtaganden, kan vi dela dina personuppgifter med våra affärspartners så att de kan fullgöra sina skyldigheter i samband med köp som du gör eller tjänster som du använder via vår webbplats. Vi säkerställer transparens genom att tydligt ange när en partner är inblandad i din transaktion.

Marknadsföringspartners: Våra marknadsföringspartners, såsom LinkedIn och andra marknadsföringsleverantörer, kan också ha tillgång till dina personuppgifter. Denna åtkomst beviljas för att hjälpa oss att tillhandahålla mer riktad och relevant marknadsföring till dig.

Rättsliga förpliktelser: Candela kan dela användarkonton och personuppgifter för att uppfylla rättsliga krav, genomdriva våra användarvillkor eller skydda rättigheter och egendom för Candela, våra användare och andra. Detta kan innebära att vi delar information med andra organisationer i syfte att exempelvis förebygga bedrägerier och minska kreditrisker. Detta innebär dock aldrig att Candela skulle sälja, hyra ut eller dela personuppgifter för kommersiella syften i strid med vår integritetspolicy.

Affärstransaktioner: I händelse av en affärstransaktion, t.ex. en fusion eller ett förvärv, kan dina personuppgifter lämnas ut till våra rådgivare, potentiella köpare och deras rådgivare och därefter överföras till de nya ägarna.

Cookies och annan liknande teknik: Om du aktiverar cookies och liknande teknik när du besöker vår webbplats eller gör inköp, kan vi samla in uppgifter om hur du använder webbplatsen. Denna information kan användas för kundsegmentering, marknadsföring och reklam. För de syften som anges tidigare delar vi denna information med våra sociala medier, annonserings- och analyspartners.

 

Överföringar till tredje land

I begränsade fall kan de överföringar av personuppgifter som beskrivs i avsnittet Utlämnande av personuppgifter ovan innebära att dina personuppgifter överförs till mottagare utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) där lagarna kanske inte ger samma skyddsnivå för personuppgifter som lagarna inom EES. Om vi överför dina personuppgifter till ett land utanför EES kommer vi att säkerställa att lämpliga skyddsåtgärder finns på plats, inklusive standardavtalsklausuler som godkänts av Europeiska kommissionen och, för överföringar till USA, att mottagaren har certifierats i enlighet med EU-US Data Privacy Framework.

 

Bevarande av personuppgifter

Vi behåller dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de syften för vilka vi har samlat in dem, inklusive för att uppfylla eventuella rättsliga krav, redovisningskrav eller rapporteringskrav. Så här fastställer vi lämplig lagringstid för dina personuppgifter:

Fullgörande av avtal: Om vi behandlar dina personuppgifter för att uppfylla våra avtalsförpliktelser gentemot dig, lagrar vi vanligtvis uppgifterna under avtalets giltighetstid plus en rimlig tidsperiod därefter för att följa tillämpliga lagstadgade preskriptionstider eller för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Berättigade intressen: Om vi behandlar dina personuppgifter baserat på våra legitima intressen eller en tredje parts legitima intressen, behåller vi uppgifterna så länge som det är nödvändigt för att uppnå dessa intressen, förutsatt att du inte har invänt mot denna behandling.

Samtycke: Om vi behandlar dina personuppgifter baserat på ditt samtycke, behåller vi uppgifterna så länge som du inte har återkallat ditt samtycke.

Rättsliga skyldigheter: Om vi enligt lag är skyldiga att spara dina personuppgifter kommer vi att göra det så länge som krävs enligt den rättsliga förpliktelsen. I enlighet med bokföringslagen sparar vi till exempel all information som finns på fakturor under en tioårsperiod. På samma sätt lagras uppgifter om jobbansökningar i två år i enlighet med den svenska diskrimineringslagen.

Jobbsökande: Om du ansöker om ett jobb hos oss behåller vi vanligtvis dina personuppgifter under en rimlig tidsperiod efter att rekryteringsprocessen har avslutats, antingen för att uppfylla rättsliga skyldigheter, för att hålla dig informerad om framtida anställningsmöjligheter eller för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk, såvida du inte ber oss att ta bort dina personuppgifter från vårt system.

Observera att vi under vissa omständigheter kan anonymisera dina personuppgifter (så att de inte längre kan kopplas till dig) för forsknings- eller statistikändamål, och i så fall kan vi använda denna information på obestämd tid utan att meddela dig.

Vid slutet av lagringsperioden kommer vi att radera eller förstöra dina personuppgifter på ett säkert sätt i enlighet med gällande lagar och förordningar. Om du har några frågor om våra metoder för lagring av uppgifter, vänligen kontakta oss med hjälp av kontaktinformationen i denna integritetspolicy.

 

CCTV

Vi använder CCTV i våra lokaler utanför kontorstid när vårt larmsystem är aktivt. De primära syftena med vårt CCTV-system är att avskräcka från och upptäcka brott, förhindra och upptäcka sabotage och säkerställa säkerheten i våra lokaler.

CCTV-kamerorna utlöses av vårt larmsystem och är endast i drift när larmet är på. Bilderna som fångas av vårt CCTV-system övervakas live av ett pålitligt säkerhetsföretag från tredje part. Vi bearbetar endast liveinspelningar och spelar inte in ljud. Vårt CCTV-system spelar inte in videofilmer. Det innebär att vi inte lagrar eller arkiverar några videodata som fångats av CCTV-systemet.

Vi delar de direktsända CCTV-bilderna med vårt tredjeparts säkerhetsföretag för övervakning i realtid. Detta företag är enligt avtal skyldigt att hantera uppgifterna på ett säkert och konfidentiellt sätt och att endast använda dem i syfte att tillhandahålla säkerhetstjänster till oss.

Vi har noggrant övervägt och balanserat de legitima fördelarna med CCTV-systemet (brottsförebyggande, säkerhet i lokaler) mot potentiella integritetsintrång. Användningen av CCTV är strikt begränsad till områden där en högre säkerhetsnivå är nödvändig.

Vi tillhandahåller tydliga och synliga skyltar i våra lokaler för att informera besökare om att CCTV-övervakning pågår.

Du kan ha vissa rättigheter i förhållande till CCTV-bilderna, till exempel rätten att invända mot övervakningen. Men eftersom vi inte spelar in eller lagrar CCTV-bilder kan vi i allmänhet inte tillhandahålla kopior av bilderna eller på annat sätt uppfylla de flesta förfrågningar från registrerade om CCTV-data. Om du har några frågor eller funderingar om vårt CCTV-system, vänligen kontakta oss med hjälp av kontaktinformationen nedan.

 

Kontakta oss

Om du har några frågor eller funderingar om våra integritetsrutiner eller denna integritetspolicy, vänligen kontakta oss på

Candela Technology AB
Frihamnsgatan 25
115 56 Stockholm, Sverige
Telefon: +46 10 130 08 10
E-post: dataprotection@candela.com

Om du har invändningar mot vår behandling av dina personuppgifter kan du lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. Mer information om hur du lämnar in ett klagomål finns här.

Vi kan komma att uppdatera denna integritetspolicy från tid till annan för att återspegla förändringar i vår integritetspraxis. Vi uppmanar dig att regelbundet läsa igenom denna integritetspolicy för att hålla dig informerad om vår insamling, användning och utlämning av personuppgifter.