C-8 Villkor och bestämmelser för förbeställning

Inledning

1.1 Dessa allmänna villkor ("Villkoren") för bokning av en Candela C-8 ("Båten") gäller mellan Candela Technology AB, org. nr. 556985-3285, ett aktiebolag bildat enligt svensk rätt ("Candela") och en kund ("Kunden") när Kunden deltar i Candelas program för bokning av C-8. No. 556985-3285, ett aktiebolag bildat enligt svensk rätt ("Candela"), och varje kund ("Kunden") när Kunden deltar i Candelas program för att reservera möjligheten att beställa en Båt ("Programmet").
1.2 Om inte annat anges i dessa Villkor ska dessa Villkor gälla oavsett om Kunden är konsument, d.v.s. en fysisk person som agerar för ändamål utanför sin näringsverksamhet, affärsverksamhet, hantverk eller yrke ("Konsument") eller en fysisk person eller juridisk person, oavsett om den är privat eller offentligt ägd, som agerar för ändamål som rör dess näringsverksamhet, affärsverksamhet, hantverk eller yrke ("Näringsidkare").
1.3 Dessa Villkor ska inte i något fall tolkas som att de utesluter och/eller begränsar Candelas ansvar som inte kan begränsas och/eller uteslutas enligt tvingande konsumentskyddslagar och i händelse av en konflikt mellan dessa Villkor och sådana tillämpliga tvingande konsumentskyddslagar ska de tvingande konsumentskyddslagarna alltid ha företräde.

Programmet


2.1 Deltagande i Programmet ger Kunden möjlighet att lägga en beställning av Båten när den finns tillgänglig för beställning hos Candela. Den inbördes prioriteringen mellan Kunderna avgörs av Kundens respektive anmälningsdatum till Programmet. Anmälan görs genom att fylla i ett digitalt formulär som finns på Candelas webbplats.
2.2 Kunden måste ha fyllt 18 år och acceptera dessa Villkor för att få anmäla sig till Programmet. I detta avseende bekräftar kunden uttryckligen till Candela att kunden är behörig att anmäla sig till programmet. Om kunden är en handlare bekräftar kunden uttryckligen till Cande-la att den relevanta personen som anmäler sig till programmet är behörig att företräda handlaren och anmäla sig till programmet för handlarens räkning.
2.3 Anmälan till programmet är föremål för betalning av bokningsavgiften (se avsnitt 3). Efter Kundens betalning av Bokningsavgiften kommer Candela att skicka en bokningsbekräftelse till Kunden via e-post som innehåller all relevant information om bokningen och Programmet, inklusive men inte begränsat till dessa Villkor. Candela uppmanar Kunden att spara bokningsbekräftelsen för eventuella framtida kontakter med Candela angående bokningen.
2.4 Candela förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande neka nya anmälningar till Programmet. Candela ska också ha rätt att omedelbart återkalla en kunds registrering i Programmet om kunden har brutit mot sina skyldigheter enligt dessa villkor. För det fall Candela har avböjt eller återkallat en kunds anmälan till Programmet kommer kunden att skriftligen underrättas om detta och den Bokningsavgift som kunden redan har betalat till Candela kommer att återbetalas till kunden med tillämpning av de principer som anges i punkt 5.3 nedan.

Reservationsavgift

3.1 Deltagande i Programmet förutsätter att Kunden betalar en bokningsavgift om EUR 100 (inklusive moms, i förekommande fall) ("Bokningsavgiften"). Betalningen av Bokningsavgiften sker via den externa tjänsteleverantören Stripe och Kunden har möjlighet att välja mellan olika betalningsmetoder för betalning av Bokningsavgiften. Betalningen av Bokningsavgiften är föremål för Stripes villkor (som finns här.
3.2 För att undvika tvivel är Bokningsavgiften inte en deposition och/eller partiell förskottsbetalning av Båten. Bokningsavgiften kommer att återbetalas till Kunden enligt de villkor som anges i avsnitt 5.3 när Kunden har ingått Köpeavtalet (enligt definitionen nedan).

Beställning av båt

4.1 När Båten finns tillgänglig för försäljning hos Candela kommer Kunden att kontaktas av Candela och Kunden kommer att ges möjlighet att köpa Båten. För köpet av Båten gäller särskilda villkor enligt ett köpeavtal mellan Candela och Kunden ("Köpeavtalet"). Om Kunden väljer att inte lägga en beställning på Båten kommer Candela att återbetala Bokningsavgiften till Kunden med tillämpning av principerna i punkt 5.3 nedan.
4.2 För att undvika tvivel utgör dessa Villkor varken hela eller delar av Köpeavtalet. Deltagande i Programmet utgör inte ett köp av Båten eller skapar några rättigheter eller skyldigheter för Candela eller Kunden avseende pris, leveransdatum, garantier, specifikationer och/eller andra avtalsvillkor avseende köpet av Båten.

Rätt till återkallande

5.1 Kunden kan när som helst frånträda Programmet och få full återbetalning av Bokningsavgiften fram till dess att Kunden har ingått Köpeavtalet ("Ångerrätten"). För att utöva ångerrätten ska kunden skriftligen informera Candela om detta genom att använda de kontaktuppgifter som anges i punkt 12.
5.2 För detta ändamål kan kunden även använda den modell för ångerblankett som tillhandahålls av Konsumentverket (som finns här) och som bifogas detta avtal som Bilaga 1. Den ifyllda blanketten ska skickas till Candelas adress som anges i punkt 12. För undvikande av missförstånd är det inte obligatoriskt att använda Konsumentverkets standardformulär vid utövande av ångerrätten enligt dessa villkor.
5.3 När kunden har utövat sin ångerrätt återbetalas hela bokningsavgiften till kunden senast 30 dagar från den dag då Candela mottog kundens begäran om att utöva ångerrätten. Återbetalningen av Bokningsavgiften sker med samma betalningsmedel som Kunden använde för att betala Bokningsavgiften. Candela kommer inte att acceptera en begäran från Kunden om att återbetala Bokningsavgiften till tredje man. Kunden har inte rätt till ränta på bokningsavgiften från Candela.

Ansvarsfördelning

6.1 Med förbehåll för punkt 1.3 ovan ska Candelas totala ansvar enligt dessa villkor vara begränsat till den bokningsavgift som kunden har betalat.
6.2 Med förbehåll för punkt 1.3 ovan ska ingen part under några omständigheter, vare sig till följd av avtalsbrott eller garantibrott eller enligt någon juridisk teori, vara ansvarig för några tillfälliga, följdskador, straffskador, exemplifierande, särskilda eller indirekta skador eller förluster av något slag, inklusive men inte begränsat till utebliven vinst, besparingar, intäkter, ränta eller investeringar, förlust av goodwill, kapitalkostnader, kostnader för ersättningsutrustning, anläggningar eller tjänster, kostnader för driftstopp eller krav från tredje part.

Personuppgifter

7.1 Vid anmälan till Programmet måste Kunden lämna vissa personuppgifter om sig själv, såsom namn, adress och e-post. Candela kommer att behandla kundens personuppgifter i egenskap av personuppgiftsansvarig och i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning (2016/679) och tillämpliga kompletterande nationella dataskyddslagar.
7.2 Ytterligare information om hur Candela behandlar personuppgifter i enlighet med dessa villkor och kundens rättigheter med avseende på denna behandling framgår av Candelas integritetspolicy (som finns här).

Tidsperiod


8.1 Dessa Villkor ska gälla mellan parterna fram till dess att (i) Kunden utträder ur Programmet enligt punkt 5, (ii) Candela och Kunden har ingått ett Köpeavtal, eller (iii) Candela har återkallat Kundens deltagande i Programmet enligt punkt 2.4 på grund av Kundens brott mot dessa Villkor.

Force Majeure

9.1 Candela och kunden ska vara befriade från skyldigheterna enligt dessa villkor i den utsträckning som Candelas eller kundens fullgörande försenas eller förhindras av omständigheter som rimligen ligger utanför deras kontroll, inklusive, men inte begränsat till, myndighets ingripande och/eller underlåtenhet, ny eller ändrad lagstiftning, arbetssvårigheter, embargon, brand, översvämning, pandemi (inklusive, för undvikande av missförstånd, COVID-19, dvs.SARS-Cov-2, samt andra nuvarande och framtida mutationer därav), otillgänglighet av transportmedel, varor eller energi eller olycka av större omfattning.

9.2 Om någon bestämmelse i dessa Villkor eller tillämpningen av den helt eller delvis förklaras eller anses ogiltig, ogiltig eller omöjlig att verkställa av någon anledning, ska de återstående bestämmelserna i dessa Villkor fortsätta att gälla fullt ut och tillämpas mellan parterna.

Ingen tilldelning

10.1 Kunden får inte överföra eller överlåta några förmåner, rättigheter eller skyldigheter som skapas enligt dessa villkor till någon tredje part utan föregående skriftligt medgivande från en behörig representant för Candela.

Kontaktuppgifter

11.1 Kontaktuppgifter

Candela Technology AB
Org.nr. Nr 556985-3285
Frihamnsgatan 25,
115 56 Stockholm, Sverige
E-postadress: contact@candela.com

Tillämpliga lagar och tvister

12.1 Dessa villkor regleras av svensk lag, utan hänsyn till dess principer om lagkonflikt. FN:s konvention om avtal vid internationella köp av varor (CISG) ska inte tillämpas.
12.2 Tvist, meningsskiljaktighet eller anspråk som uppkommer på grund av eller i samband med detta avtal ska, med uteslutande av andra domstolar, slutligt avgöras av en domstol i Sverige och i första instans prövas av Stockholms tingsrätt.
12.3 Konsumenter kan dessutom hänskjuta en tvist mellan dem och Candela till Allmänna reklamationsnämnden ("ARN"). ARN kan kontaktas via deras hemsida, www.arn.se, eller per post: Allmänna Reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, Sverige. Vänligen notera att Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning online (OS), vilken kan hittas här: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.